Föreningen Vårda Knivsta (FVK) – ideell och politiskt obunden – är till för alla i Knivsta som vill påverka den fysiska planeringen i kommunen och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med genomtänkt samhälls- och landskapsmiljö.

Knivsta kommun är ett av Mälardalens mest expansiva och bostadsattraktiva områden. FVK vill bevaka kvalitet i hanteringen av kommunens planprocesser med ett långsiktigt perspektiv på vilka skyddsvärden som ska finnas när vi blickar bakåt på utvecklingen om säg femtio år. Konjunkturerna svänger, grönstråk och boendekvaliteter måste bestå. Vilken boendemiljö vill du att dina barnbarn ska leva i?

FVK är en samlingspunkt för alla med ett ansvarstagande inställning till utbyggnad och utveckling i Knivsta kommun. FVK värnar natur- och miljöskyddsintressen och samhällets historiska och kulturella särprägel och karaktär i en växande kommun.

FVK vet att vi som bor i kommunen representerar en bred mångfald av resurser och kompetenser som inte alltid kommit till sin rätt i hittillsvarande dialogprocesser. FVK ska vara ett forum för att föra dessa medborgare samman som en stark och oberoende part i dialogen om vårt framtida Knivsta. Den som vill vara med i uppgiften är välkommen som medlem!

Knivsta

Knivsta är i grunden ett mindre stationssamhälle som utvecklats successivt sedan järnvägen på sträckan Stockholm – Uppsala invigdes 1865. Stationshuset som fortfarande står på sin ursprungliga plats, och är med sin järnvägspark ett unikum i vår kulturhistoria!  Vi tror att de som bor i och flyttar in till Knivsta vill ha ett samhälle där samhällets årgångsringar består och ger karaktär. Vi ser ett egenvärde i att bevara vår egenart.

Det är självklart att Knivsta ska planera för att växa. I denna process ska FVK sträva efter att ta vara på innevånarnas intressen och önskemål, för att såväl vara en ”Folkets röst” som att bli en sakkunnig och konstruktiv samtalspartner med kommunens tjänstemän och politiker. FVK ska bidra till en utbyggnad i lagom takt av ett samhälle som långsiktigt ger en god livsmiljö för alla åldrar.

Knivsta är inte bara tätort. Redan tillväxten av Knivsta och Alsike har aktualiserat påtagliga identitetsproblem förorsakade av bristande harmonisering av stadsutbyggnadsidéer. Utanför dessa tätorter finns också landsbygdens nätverksaspekter. Endast en aktiv medborgardialog kan ge värdebeständiga inslag till hur hela samhället ska med fördel ska formas framöver.

Utvecklingen av Knivsta är väl uttryckt i den Fördjupade översiktsplanen (FÖP) från 2012. FÖP tar utgångspunkt i Knivstas karaktär som bygger både på dess utveckling från ett stationssamhälle med lokal industri och dess geografiska belägenhet i en dal omgiven av höjder och skogar. Siktlinjer och överblick blir då viktiga utgångspunkter för samhällsplaneringen.

Beslut om vad som skall byggas och hur det ska tematiskt grundas på en arkitektonisk helhetssyn som öppet redovisas. Denna ska fortlöpande återkomma i dialogen med allmänheten. I denna dialog vill FVK spela en drivande konstruktiv roll.