Överklagande av Dp för Virkesladan

Överklagan till länstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala: Härmed överklagas Knivsta kommunfullmäktiges antagande 2016-03-09, § 34 av ny detaljplan för kv. Virkesladan, Gredelby 7:85, Sågenområdet, Knivsta kommun. Diarienr. BMK 2014-000032 Vår överklagan består av följande punkter: Planen strider mot den fördjupad översiktsplan från 2012. Markanvisningsavtalet och planprocessen laglighet kan ifrågasättas. Samrådsprocessen bristfällig. Samrådsmöten har […]

Läs hela skrivelsen här

Synpunkter på detaljplan för fd Ängby IP

Föreningen Vårda Knivsta (FVK) med synpunkter på Detaljplan för fd Ängby IP och förlängning av Förrådsvägen, del av Ängby 2:1 (BMK 2015-000222) Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat om samråd för planförslaget fr.o.m. den 7 oktober 2015 t.o.m. den 4 november 2015. Syftet med planen är att skapa en byggrätt för ett vårdboende med tillgänglig service dygnet runt […]

Läs hela skrivelsen här

FVK rörande Virkesladan

2015-11-11 Till Registrator, Knivsta kommun Föreningen Vårda Knivsta med synpunkter på detaljplaneförslag för Virkesladan, Gredelby 7:85; diarienummer BMK 2014-000032. Inledningsvis menar FVK att den starka opinionen mot denna detaljplan framför allt grundas på en känsla att planen mycket bestämt signalerar att kommunledningen vill ändra Knivstas identitet, från ett stationssamhälle med tydliga årsringar, till ett i […]

Läs hela skrivelsen här

Samrådsyttrande från Omställningsgruppen

Knivsta 2015-05-17 Synpunkter från Omställningsgruppen i Knivsta på förslag till Detaljplan för kvarteret Murteglet, Gredelby 7:80 Omställningsgruppen i Knivsta anhöll den 11 maj 2015 om förlängd svarstid för vårt yttrande till den 17 maj. Vi har inte fått något svar på denna anhållan. Omställningsgruppen i Knivsta menar att våra synpunkter i vårt tidigare yttrande inte […]

Läs hela skrivelsen här