Antagna vid konstituerande möte 19 mars 2015

§ 1

Föreningens namn är Vårda Knivsta. Föreningen Vårda Knivsta är en ideell förening och partipolitiskt obunden. Dess säte är i Knivsta.

§ 2

Föreningen har till ändamål

 • att uppmärksamt granska den fysiska planeringen – bebyggelse, planer och  program – för Knivsta kommun
 • att tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen i Knivsta kommun,
 • att värna Knivsta kommuns historiska och kulturella särprägel och karaktär, såväl vad gäller tätorter som landsbygd,
 • att genom studier, föredrag, dialog och myndighetskontakter bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där en genomtänkt samhälls- och landskapsmiljö eftersträvas.

§3

Föreningen består av:

 • enskilda medlemmar, som erlägger årsavgift,
 • ständiga medlemmar, som erlägger engångsavgift på tio gånger gällande årsavgift,
 • hedersledamöter, befriade från årsavgift.

Den enskilde medlem som under två på varandra följande kalenderår inte betalat medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§4

Föreningen leds av en styrelse som består av sju ledamöter. Ordförande utses vid årsmötet för en tid av ett år. Övriga sex ledamöter väljs av årsmötet för en mandattid av ett år. Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid val skilje lotten. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst fem ledamöter påkallar detta.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, skattmästare och sekreterare.

§5

Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, förvalta föreningens tillgångar och att inom två månader från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelser, protokoll och räkenskaper, samt att till årsmötet avge verksamhetsberättelse för föregående arbetsår.

§6

Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Verksamhetsår löper från årsmöte till årsmöte.

§7

Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer som utses årligen vid årsmötet.

§8

Årsmöte hålls varje år före mars månads utgång varvid följande ärenden ska förekomma:

 • val av ordförande för mötet
 • val av sekreterare
 • val av två justerare tillika rösträknare
 • fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 • godkännande av dagordning
 • styrelsens verksamhetsberättelse
 • ekonomisk redovisning
 • revisorernas berättelse för räkenskapsåret
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • val av ordförande och styrelse och ersättare
 • val av valberedning, varav en sammankallande, för ett år
 • fastställande av årsavgift
 • övriga frågor, anmälda enl. kallelse
 • övriga frågor, anmälda enl. dagordningen

Alla frågor och motioner, som behandlas på årsmöte eller extra föreningsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast åtta dagar före årsmötet. Vid årsmöte eller extra möte må inga andra ärenden än de å dagordningen upptagna bli föremål för beslut. Extra möte hålles då styrelsen finner lämpligt. Kallelse till årsmöte eller extra möte skall ske minst tre veckor före mötet.

§9

Vid möte tillkommer varje medlem en röst. Val skall, om någon så påfordrar, ske med slutna sedlar. Ombudsröstning eller fullmaktsröstning är ej tillåten.

§10

Styrelsen kan i sin verksamhet inrätta arbetsgrupper, med det antal ledamöter styrelsen utser.

§11

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på två föreningsmöten, varav minst ett årsmöte. För ändring fordras två tredjedels majoritet.

§12

Beslut om Föreningens upplösning och om disposition av dess egendom skall fattas vid två på varandra följande årsmöten och biträdas av minst 2/3 av de röstande. Vid upplösning av Föreningen skall dess